Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/06/2024 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/06/2024 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/06/2024 14:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1194
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ:

  1. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  : 52 cm Χ 55 cm Χ 77cm.
  2. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ :  54 cm Χ 54 cm Χ 80 cm.
  3. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :  63 cm Χ 70 cm Χ 114 cm.

Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

  1. Να παρέχεται Βεβαίωση Εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.
  2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραδώσει σε χώρους που θα του υποδείξει η υπηρεσία συναρμολογημένα.
  3. Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στο ΠΠΙ Πέλλας κατόπιν συννενόησης με τον υπεύθυνο στις ώρες λειτουργίας του ΠΠΙ Πέλλας.
  4. Να κατατεθούν prospectus (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των προσφερόμενων ειδών που να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
  5. Άμεσα διαθέσιμα προς παράδοση.
  6. Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη