Διαγωνισμός

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
21/11/2022 12:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2022 12:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/12/2022 14:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
€ 37.138,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
635
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1429,0899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011486465
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΟΥ5ΟΡΕΠ-ΝΦ7,6Τ79ΟΡΕΠ-ΚΓ2,Ω3ΙΡΟΡΕΠ-091
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
55257/21.11.2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις

  1. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/ έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι Τρίτη 06 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30 μμ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαρέγκλιτα να καταθέσουνε έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία την προσφορά τους και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (3ος όροφος, Ά ανελκυστήρας)

Κωδικοί CPV

  • (31720000-9): Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
  • (44111000-1): Οικοδομικά υλικά
  • (45215100-8): Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας

Υπό Προμήθεια Είδη