Διαγωνισμός

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
21/11/2022 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2022 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/12/2022 14:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
€ 37.162,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
636
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0879
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011478709
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΞΠ1ΟΡΕΠ-ΑΨΡ,60Α5ΟΡΕΠ-Τ7Χ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
55258/21.11.2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις

  1. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/ έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι 07.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ.
  2. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαρέγκλιτα να καταθέσουνε έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία την προσφορά τους και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (3ος όροφος, Ά ανελκυστήρας).

Κωδικοί CPV

  • (50730000-1): Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

Υπό Προμήθεια Είδη