Διαγωνισμός

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φορέας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
24/11/2022 11:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2022 11:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/12/2022 14:30
Τόπος Διενέργειας:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Προϋπολογισμός:
€ 9.265,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
642
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011488075
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΔΖ8ΟΡΕΠ-Λ0Μ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
56024/24.11.2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις

  1. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι 12.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ.
  2. Επιπλέον, οι προσφορές απαρέγκλιτα θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο.

Κωδικοί CPV

  • (33100000-1): Ιατρικές συσκευές

Υπό Προμήθεια Είδη